Pancouver-Logo

Become a Cultural Navigator

Become a Cultural Navigator

Category: People

Thi Tuyệt Nguyễn

工藝師阮雪透過傳統越南捲紙藝術表現跨越文化之連接

移民們常會說移居到新國家會改變他們,這種變化可能會慢慢的在他們適應新家園的幾年內逐漸發生。對於出生於越南的捲紙藝術家阮雪來說,她不斷地將當地元素和主題融入進她多彩多姿的作品中,反映了她移居台灣15年來的轉變。

Thi Tuyệt Nguyễn

工艺师阮雪透过传统越南卷纸艺术表现跨越文化之连接

移民们常会说移居到新国家会改变他们,这种变化可能会慢慢的在他们适应新家园的几年内逐渐发生。对于出生于越南的卷纸艺术家阮雪来说,她不断地将当地元素和主题融入进她多彩多姿的作品中,反映了她移居台湾15年来的转变。

Nike Sharma by Joshua Berson

ਬੀ ਸੀ ਦੀ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੇ ਨਿਆਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਨਸਲੀ ਜਾਂ ਲਿੰਗਕ ਭੇਦ ਭਾਵ ਦੇ ਉਲੀਕੀ

ਨਿੱਕੀ ਸ਼ਰਮਾ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰੋਜ਼ ਅਤੇ ਪਾਲਸ਼ਰਮਾ ਨੇ 1970 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਤੋਂ ਬੀ ਸੀ ਦੀ ਐਲਕ ਵੈਲੀ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਲਈ ਪਰਵਾਸ ਧਾਰਿਆ । ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਮੰਮੀ ਨੇ ਸਪਾਰਵੁੱਡ ਦੇ ਛੋਟੇ ਕਸਬੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲਿਆ;

The Society of We Are Canadians Too created Pancouver to foster greater appreciation for underrepresented artistic communities. A rising tide of understanding lifts all of us.

We would like to acknowledge that we are gathered on the traditional and unceded territories of the Coast Salish peoples of the xʷməθkwəy̓əm (Musqueam Indian Band), Skwxwú7mesh (Squamish Nation), and Səl̓ílwətaɬ (Tsleil-Waututh Nation). With this acknowledgement, we thank the Indigenous peoples who still live on and care for this land.

The Society of We Are Canadians Too created Pancouver to foster greater appreciation for underrepresented artistic communities. A rising tide of understanding lifts all of us.

© 2023 The Society of We Are Canadians Too Privacy Policy | Terms and Conditions

We would like to acknowledge that we are gathered on the traditional and unceded territories of the Coast Salish peoples of the xʷməθkwəy̓əm (Musqueam), Skwxwú7mesh (Squamish), and Səl̓ílwətaɬ (Tsleil-Waututh) Nations. With this acknowledgement, we thank the Indigenous peoples who still live on and care for this land.